Контакт

ЈЗУ Здравствен Дом Тетово

ул. 29 Ноември, 16

1200, Тетово

zdtetovo@zdravstvo.gov.mk

+389 44 356 530 / 44 356 531