Поливалентна Патронажна Служба

Поливалентна патронажна служба постои од 2005. Во поливалентна патронажна служба се вработени 26 сестри од кои 20 м. сестри и 6 акушерки, каде припаѓат и сестрите од општините како се Општина Боговиње, Општина Теарце, Општина Брвеница, Општина Желино, Општина Јегуновце.
Работа на сестрата од патронажата
Посета на бремените жени,
Посета на новородени и леунки,
Посета на доенчиња 3 месеци, 6 месеци, 9 месеци, посета на дете 2 години, 4 години, училишни деца, посета на жена во репродуктивен период,
Посета на стари и болни лица.