Детска превентива

Службата за вакцинација до 18 години се состои од 4 лекари и 8 медицински сестри.

Оваа услуга врши вакцинација на деца до 18 години, исто така, врши систематски прегледи на истите. Оваа услуга, исто така, врши и медицински услуги во руралните подрачја.

Предшколска вакцинација се состои од 5 лекари и 9 медицински сестри и 13 сестри во селските амбуланти.

Оваа услуга врши вакцинација на децата од предучилишна возраст и систематски прегледи за истите.