Превентивна стоматолошка здравствена заштита на деца

Школска стоматологија се состои од 18 лекари и 19 забни техничари/стоматолошки сестри.

Школска стоматологија има обврска да направи контрола на децата од прво до седмо одделение, извршување на систематски прегледи, се изврши чистење и четкање на забите со соодветни подготовки.

Во ова услуга исто така прават практика и студентите по стоматологија во рамките на Државниот Универзитет во Тетово.

Во ургентна стоматологија работат 3 доктори и 3 асистенти.

Задачата на оваа услуга е да се занимават со итни случаи во стоматологијата. Ургентна стоматологија работи само на ноќната смена од 19 до 07. На услугата се врши отстранување и прилагодување на забот, обложени со лек за намалување на болката.

 

Ренгенската служба врши снимка на еден заб или цела вилица со упат од матичниот доктор.

Снимките може да ги земате со ЦД или стоматолошки слики.